• 0
أنيس القبائلي

تحويل الكود الى فورم

سؤال

اريد تحويل هذا الكود الى نموذج حسب خصائص كل اداة

 

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Diagnostics
Imports System.Drawing
Imports System.Runtime.CompilerServices
Imports System.Windows.Forms

 

Public Class Form118
    Inherits Form
    ' Methods
    Public Sub New()
        AddHandler MyBase.KeyPress, New KeyPressEventHandler(AddressOf Me.frmSkins3_KeyPress)
        Form118.__ENCAddToList(Me)
        Me.ErrorProvider1 = New ErrorProvider
        Me.InitializeComponent()
    End Sub

 

    <DebuggerNonUserCode()> _
    Private Shared Sub __ENCAddToList(ByVal value As Object)
        Dim list As List(Of WeakReference) = Form118.__ENCList
        SyncLock list
            If (Form118.__ENCList.Count = Form118.__ENCList.Capacity) Then
                Dim index As Integer = 0
                Dim num3 As Integer = (Form118.__ENCList.Count - 1)
                Dim i As Integer = 0
                Do While (i <= num3)
                    Dim reference As WeakReference = Form118.__ENCList.Item(i)
                    If reference.IsAlive Then
                        If (i <> index) Then
                            Form118.__ENCList.Item(index) = Form118.__ENCList.Item(i)
                        End If
                        index += 1
                    End If
                    i += 1
                Loop
                Form118.__ENCList.RemoveRange(index, (Form118.__ENCList.Count - index))
                Form118.__ENCList.Capacity = Form118.__ENCList.Count
            End If
            Form118.__ENCList.Add(New WeakReference(RuntimeHelpers.GetObjectValue(value)))
        End SyncLock
    End Sub

 

    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Me.ErrorProvider1.Dispose()
        If ((Conversions.ToDouble(Me.TextBox1.Text) = 1212) And (Conversions.ToDouble(Me.TextBox9.Text) = 1213)) Then
            Module1.pth = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;;Jet OLEDB:Database Password=12181218;Data Source=" & Application.StartupPath & "\nakell.mdb")
            Dim form As New Form7
            Me.Hide()
            form.ShowDialog()
            Me.Close()
        Else
            If Not (Conversions.ToDouble(Me.TextBox1.Text) = 1212) Then
                Me.ErrorProvider1.SetError(Me.TextBox1, ChrW(1582) & ChrW(1591) & ChrW(1571) & " " & ChrW(1601) & ChrW(1610) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1587) & ChrW(1605) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1605) & ChrW(1587) & ChrW(1578) & ChrW(1582) & ChrW(1583) & ChrW(1605) & " ")
            End If
            If Not (Conversions.ToDouble(Me.TextBox9.Text) = 1213) Then
                Me.ErrorProvider1.SetError(Me.TextBox9, ChrW(1582) & ChrW(1591) & ChrW(1571) & " " & ChrW(1601) & ChrW(1610) & " " & ChrW(1603) & ChrW(1604) & ChrW(1605) & ChrW(1577) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1605) & ChrW(1585) & ChrW(1608) & ChrW(1585))
            End If
        End If
    End Sub

 

    Private Sub Button8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Me.Close()
    End Sub

 

    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        If (disposing AndAlso (Not Me.components Is Nothing)) Then
            Me.components.Dispose()
        End If
        MyBase.Dispose(disposing)
    End Sub

 

    Private Sub frmSkins3_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs)
        If (Strings.Asc(e.KeyChar) = 13) Then
            SendKeys.Send("{tab}")
        End If
    End Sub

 

    <DebuggerStepThrough()> _
    Private Sub InitializeComponent()
        Me.components = New Container
        Dim manager As New ComponentResourceManager(GetType(Form118))
        Me.TextBox1 = New TextBox
        Me.Label13 = New Label
        Me.TextBox9 = New TextBox
        Me.Label5 = New Label
        Me.Button7 = New Button
        Me.Button8 = New Button
        Me.ErrorProvider2 = New ErrorProvider(Me.components)
        DirectCast(Me.ErrorProvider2, ISupportInitialize).BeginInit()
        Me.SuspendLayout()
        Me.TextBox1.BackColor = Color.White
        Me.TextBox1.Font = New Font("Tahoma", 9.75!, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, &HB2)
        Dim point2 As New Point(5, 9)
        Me.TextBox1.Location = point2
        Me.TextBox1.Name = "TextBox1"
        Me.TextBox1.RightToLeft = RightToLeft.Yes
        Dim size2 As New Size(&HE9, &H17)
        Me.TextBox1.Size = size2
        Me.TextBox1.TabIndex = 0
        Me.Label13.AutoSize = True
        Me.Label13.Font = New Font("Tahoma", 9.75!, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, &HB2)
        Me.Label13.ForeColor = Color.Black
        point2 = New Point(&HF9, &H2E)
        Me.Label13.Location = point2
        Me.Label13.Name = "Label13"
        Me.Label13.RightToLeft = RightToLeft.Yes
        size2 = New Size(&H40, &H10)
        Me.Label13.Size = size2
        Me.Label13.TabIndex = 5
        Me.Label13.Text = ChrW(1603) & ChrW(1604) & ChrW(1605) & ChrW(1577) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1587) & ChrW(1585)
        Me.TextBox9.BackColor = Color.White
        Me.TextBox9.Font = New Font("Tahoma", 9.75!, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, &HB2)
        point2 = New Point(4, &H2A)
        Me.TextBox9.Location = point2
        Me.TextBox9.Name = "TextBox9"
        Me.TextBox9.PasswordChar = "#"c
        Me.TextBox9.RightToLeft = RightToLeft.Yes
        size2 = New Size(&HE9, &H17)
        Me.TextBox9.Size = size2
        Me.TextBox9.TabIndex = 1
        Me.Label5.AutoSize = True
        Me.Label5.Font = New Font("Tahoma", 9.75!, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, &HB2)
        Me.Label5.ForeColor = Color.Black
        point2 = New Point(&HF4, 11)
        Me.Label5.Location = point2
        Me.Label5.Name = "Label5"
        Me.Label5.RightToLeft = RightToLeft.Yes
        size2 = New Size(&H5F, &H10)
        Me.Label5.Size = size2
        Me.Label5.TabIndex = 4
        Me.Label5.Text = ChrW(1575) & ChrW(1587) & ChrW(1605) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1605) & ChrW(1587) & ChrW(1578) & ChrW(1582) & ChrW(1583) & ChrW(1605)
        Me.Label5.TextAlign = ContentAlignment.MiddleRight
        Me.Button7.ImeMode = ImeMode.NoControl
        point2 = New Point(&H5B, &H4B)
        Me.Button7.Location = point2
        Me.Button7.Name = "Button7"
        size2 = New Size(80, &H17)
        Me.Button7.Size = size2
        Me.Button7.TabIndex = 2
        Me.Button7.Text = ChrW(1605) & ChrW(1608) & ChrW(1575) & ChrW(1601) & ChrW(1602)
        Me.Button7.UseVisualStyleBackColor = True
        Me.Button8.ImeMode = ImeMode.NoControl
        point2 = New Point(5, &H4B)
        Me.Button8.Location = point2
        Me.Button8.Name = "Button8"
        size2 = New Size(80, &H17)
        Me.Button8.Size = size2
        Me.Button8.TabIndex = 3
        Me.Button8.Text = ChrW(1573) & ChrW(1604) & ChrW(1594) & ChrW(1575) & ChrW(1569) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1571) & ChrW(1605) & ChrW(1585)
        Me.Button8.UseVisualStyleBackColor = True
        Me.ErrorProvider2.ContainerControl = Me
        size2 = New Size(5, 13)
        Me.AutoScaleBaseSize = size2
        Me.BackColor = Color.FromArgb(&HD8, &HE4, &HF8)
        size2 = New Size(&H169, &H6A)
        Me.ClientSize = size2
        Me.Controls.Add(Me.Button8)
        Me.Controls.Add(Me.Button7)
        Me.Controls.Add(Me.TextBox1)
        Me.Controls.Add(Me.Label13)
        Me.Controls.Add(Me.TextBox9)
        Me.Controls.Add(Me.Label5)
        Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle
        Me.Icon = DirectCast(manager.GetObject("$this.Icon"), Icon)
        Me.KeyPreview = True
        Me.MaximizeBox = False
        Me.Name = "Form118"
        Me.RightToLeft = RightToLeft.Yes
        Me.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
        Me.Text = ChrW(1578) & ChrW(1587) & ChrW(1580) & ChrW(1610) & ChrW(1604) & " " & ChrW(1575) & ChrW(1604) & ChrW(1583) & ChrW(1582) & ChrW(1608) & ChrW(1604)
        DirectCast(Me.ErrorProvider2, ISupportInitialize).EndInit()
        Me.ResumeLayout(False)
        Me.PerformLayout()
    End Sub

 

    Private Sub PasswordTextBox_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs)
        If (e.KeyCode = Keys.Return) Then
            Me.Button7_Click(RuntimeHelpers.GetObjectValue(sender), e)
        End If
    End Sub

 

 
    ' Properties
    Friend Overridable Property Button7 As Button
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._Button7
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As Button)
            Dim handler As EventHandler = New EventHandler(AddressOf Me.Button7_Click)
            If (Not Me._Button7 Is Nothing) Then
                RemoveHandler Me._Button7.Click, handler
            End If
            Me._Button7 = WithEventsValue
            If (Not Me._Button7 Is Nothing) Then
                AddHandler Me._Button7.Click, handler
            End If
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property Button8 As Button
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._Button8
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As Button)
            Dim handler As EventHandler = New EventHandler(AddressOf Me.Button8_Click)
            If (Not Me._Button8 Is Nothing) Then
                RemoveHandler Me._Button8.Click, handler
            End If
            Me._Button8 = WithEventsValue
            If (Not Me._Button8 Is Nothing) Then
                AddHandler Me._Button8.Click, handler
            End If
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property ErrorProvider2 As ErrorProvider
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._ErrorProvider2
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As ErrorProvider)
            Me._ErrorProvider2 = WithEventsValue
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property Label13 As Label
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._Label13
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As Label)
            Me._Label13 = WithEventsValue
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property Label5 As Label
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._Label5
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As Label)
            Me._Label5 = WithEventsValue
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property TextBox1 As TextBox
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._TextBox1
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As TextBox)
            Me._TextBox1 = WithEventsValue
        End Set
    End Property

 

    Friend Overridable Property TextBox9 As TextBox
        <DebuggerNonUserCode()> _
        Get
            Return Me._TextBox9
        End Get
        <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode()> _
        Set(ByVal WithEventsValue As TextBox)
            Dim handler As KeyEventHandler = New KeyEventHandler(AddressOf Me.PasswordTextBox_KeyDown)
            If (Not Me._TextBox9 Is Nothing) Then
                RemoveHandler Me._TextBox9.KeyDown, handler
            End If
            Me._TextBox9 = WithEventsValue
            If (Not Me._TextBox9 Is Nothing) Then
                AddHandler Me._TextBox9.KeyDown, handler
            End If
        End Set
    End Property

 

 
    ' Fields
    'Private Shared __ENCList As List(Of WeakReference) = New List(Of WeakReference)
    '<AccessedThroughProperty("Button7")> _
    Private _Button7 As Button
    <AccessedThroughProperty("Button8")> _
    Private _Button8 As Button
    <AccessedThroughProperty("ErrorProvider2")> _
    Private _ErrorProvider2 As ErrorProvider
    <AccessedThroughProperty("Label13")> _
    Private _Label13 As Label
    <AccessedThroughProperty("Label5")> _
    Private _Label5 As Label
    <AccessedThroughProperty("TextBox1")> _
    Private _TextBox1 As TextBox
    <AccessedThroughProperty("TextBox9")> _
    Private _TextBox9 As TextBox
    Private components As IContainer
    Private ErrorProvider1 As ErrorProvider
End Class

 

 
ِ
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

1 إجابات على هذا السؤال .

  • 0

من الواضح أن هذا الكود تم الحصول عليه من ملف exe بعد فكه بأحد البرامج Decompiler

الاسهل لك أخى أن عمل نموذج جديد 

عموما المرفقات بها النموذج المطلوب كل ما عليك الا اضافة الملفات الى المشروع

لكن هناك جزء بكود النموذج يعتمد على أنه لديك نموذج باسم Form7 و متغير فى موديول module1 باسم Path1

 

 

Form118.rar

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيلسجل دخولك الان

  • يستعرض القسم حالياً   0 members

    لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .