شادن..}~

كيف اعمل المنيو في بوتون...؟؟

3 ردود في هذا الموضوع

السلام عليكم ....

في ذا الكود المنيو تظهرلي لما اعمل كليك يمين وفي اي مكان , طيب لو ابغى اعمل بوتون بحيث انو مثلا Background تكون في بوتون اول

مااضغط عليه يطلعلي الوانو و الي هي السب منيو له و House color تكون برضو في بوتون ولما اضغط عليه يطلعلي السب منيو له

وزي كدا بدل مايكون لازم كليك يمين ....؟؟؟#include <GL\glut.h> // Note: this automatically includes other
// required header files, including:
// glu.h (GL utility functions)
// gl.h (GL functions)
// windows.h (Microsoft windows stuff)
GLsizei wh = 500, ww = 500;
GLint menu,supmenue1,supmenue2,supmenue3;
GLint red=1,green=1,blue=1;
GLint redr=1,greenr=1,bluer=1;

void init(void)
{
glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0); // set the background to white


glMatrixMode(GL_PROJECTION); // set projection parameters
glLoadIdentity();
glOrtho(-70.0, 120.0, -100.0, 150.0, -80.0, 100.0);
}

void draw(int x,int y)
{
y=wh-y;

glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT ); // Clear display window//---------------------------------------------------------------------------

//The Front side of the House
glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(red, green, blue);
glVertex3i(-40,-50,70);
glVertex3i(-40,20,40);
glVertex3i(20,20,-40);
glVertex3i(20,-50,70);
glEnd();

glLineWidth(3);
//The Front side borders of the House
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-40,-50,70);
glVertex3i(-40,20,40);
glVertex3i(20,20,-40);
glVertex3i(20,-50,70);
glEnd();
////---------------------------------------------------------------------------
//
glColor3f(red, green, blue);
//The right side of the House and roof
glBegin(GL_QUADS);

glVertex3i(20,-50,70);
glVertex3i(20,20,-40);

glVertex3i(70,40,80);
glVertex3i(70,-20,-40);
glEnd();

glLineWidth(3);
//The right side borders of the House and roof
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(20,-50,70);
glVertex3i(20,20,-40);

glVertex3i(70,40,80);
glVertex3i(70,-20,-40);
glEnd();

//---------------------------------------------------------------------------
//The front side of the roof
glColor3f(redr, greenr, bluer);
glBegin(GL_QUADS);

glVertex3i(-40,20,20);
glVertex3i(-10,69,-44);
glVertex3i(44,74,45);
glVertex3i(20,20,-22);
glEnd();
glLineWidth(3);
//The front side borders of the roof
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-40,20,20);
glVertex3i(-10,69,-44);
glVertex3i(44,74,45);
glVertex3i(20,20,-22);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(redr,greenr,bluer);

glVertex3i(44,74,60);
glVertex3i(20,20,-40);
glVertex3i(70,40,80);


glEnd();
//The right side borders of roof
glLineWidth(3);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(44,74,60);
glVertex3i(20,20,-40);
glVertex3i(70,40,80);
glEnd();

//---------------------------------------------------------------------------
// //The door of the house
glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(red,green,blue);
glVertex3i(-30,-50,70);
glVertex3i(-30,-5,30);
glVertex3i(-15,-5,10);
glVertex3i(-15,-50,70);
glEnd();

//The door borders of the house
glLineWidth(3);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);

glVertex3i(-30,-50,70);
glVertex3i(-30,-5,30);
glVertex3i(-15,-5,10);
glVertex3i(-15,-50,70);
glEnd();
//------point----
glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
glPointSize(10);
glBegin(GL_POINTS);
glVertex3i(-27,-30,30);
glEnd();
////---------------------------------------------------------------------------
//Chimney
glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(redr,greenr,bluer);
glVertex3i(15,70,47);
glVertex3i(15,80,60);
glVertex3i(28,80,68);
glVertex3i(28,70,57);
glEnd();

glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(15,70,47);
glVertex3i(15,80,60);
glVertex3i(28,80,68);
glVertex3i(28,70,57);
glEnd();

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(redr,greenr,bluer);
glVertex3i(28,70,57);
glVertex3i(30,70,60);
glVertex3i(35,75,65);
glVertex3i(35,80,70);
glVertex3i(28,80,68);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(28,69,57);
glVertex3i(30,70,60);
glVertex3i(35,75,65);
glVertex3i(35,80,70);
glVertex3i(28,80,68);
glEnd();

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(redr,greenr,bluer);
glVertex3i(28,69,68);
glVertex3i(35,80,70);
glVertex3i(37,85,70);
glVertex3i(25,85,70);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(28,80,68);
glVertex3i(35,80,70);
glVertex3i(37,85,70);
glVertex3i(25,85,70);
glEnd();

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(redr,greenr,bluer);
glVertex3i(15,80,60);
glVertex3i(28,80,60);
glVertex3i(25,85,70);
glVertex3i(13,85,65);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(15,80,60);
glVertex3i(28,80,60);
glVertex3i(25,85,70);
glVertex3i(13,85,65);
glEnd();
////----------------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP); //DRAWing front window(1)
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-5,-20,18);
glVertex3i(-5,10,10);
glVertex3i(10,10,13);
glVertex3i(10,-20,-5);
glEnd();

// //-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_QUADS); //DRAWing front window(2)R
glColor3f(1, 1, 1);
glVertex3i(10,-15,18);
glVertex3i(15,-15,15);
glVertex3i(15,5,2);
glVertex3i(10,5,0);
glEnd();
// //-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP); //DRAWing front window(2)R
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(10,-15,18);
glVertex3i(15,-15,15);
glVertex3i(15,5,2);
glVertex3i(10,5,0);
glEnd();
// //-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_QUADS); //DRAWing front window(2)L
glColor3f(1, 1, 1);
glVertex3i(-10,-15,10);
glVertex3i(-5,-15,5);
glVertex3i(-5,5,12);
glVertex3i(-10,5,7);
glEnd();
//-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP); //DRAWing front window(2)L
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-10,-15,10);
glVertex3i(-5,-15,5);
glVertex3i(-5,5,12);
glVertex3i(-10,5,7);
glEnd();
//-----------------------------------------------------------------
//DRWing front window Top
glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(1, 1, 1);
glVertex3i(-3,10,10);
glVertex3i(-3,15,5);
glVertex3i(8,15,12);
glVertex3i(8,10,7);
glEnd();
//-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-3,10,10);
glVertex3i(-3,15,5);
glVertex3i(8,15,12);
glVertex3i(8,10,7);
glEnd();
//-----------------------------------------------------------------

//DRWing front window bottom
glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(1, 1, 1);
glVertex3i(-3,-25,10);
glVertex3i(-3,-20,5);
glVertex3i(8,-20,12);
glVertex3i(8,-25,7);
glEnd();
//-----------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(-3,-25,10);
glVertex3i(-3,-20,5);
glVertex3i(8,-20,12);
glVertex3i(8,-25,7);
glEnd();
//-------------------------------------------------------

glColor3f(0, 0, 0);
glBegin(GL_LINES);
//horizental lines
glVertex3i(-5,5,10);
glVertex3i(10,5,5);

glVertex3i(-5,3,12);
glVertex3i(10,3,7);

glVertex3i(-5,-10,10);
glVertex3i(10,-10,5);

glVertex3i(-5,-13,12);
glVertex3i(10,-13,7);

//vertical lines

glVertex3i(0,10,10);
glVertex3i(0,-20,5);

glVertex3i(2,10,12);
glVertex3i(2,-20,7);

glVertex3i(4,10,12);
glVertex3i(4,-20,7);
glEnd();
//------------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP); //DRAWing front window(2)
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(25,-20,18);
glVertex3i(25,7,10);
glVertex3i(40,12,13);
glVertex3i(40,-15,-5);
glEnd();
//------------------------------------------------------------------
glBegin(GL_LINE_LOOP); //DRAWing front window(3)
glColor3f(0, 0, 0);
glVertex3i(50,-9,18);
glVertex3i(50,17,10);
glVertex3i(65,25,13);
glVertex3i(65,-1,-5);
glEnd();


glFlush(); // send any buffered output to
// the OpenGL rendering process
}
//Menu
void MenuEvents(int click)

{switch (click)

{case 1: glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); break;case 2: glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); break;case 3: red=1.0, blue=0.0, green=0.0; break;case 4: red=0.0, blue=0.0, green=1.0; break;case 5: red=0.0, blue=1.0, green=0.0; break;case 6: red=0.0, blue=1.0, green=1.0; break;case 7: red=1.0, blue=1.0, green=0.0; break;case 8: red=1.0, blue=0.0, green=1.0; break;case 9: redr=1.0,bluer=0.0,greenr=0.0; break;case 10:redr=0.0,bluer=0.0,greenr=1.0; break;case 11:redr=0.0,bluer=1.0,greenr=0.0; break;case 12:redr=0.0,bluer=1.0,greenr=1.0; break;case 13:redr=1.0,bluer=1.0, greenr=0.0;break;case 14:redr=1.0,bluer=0.0, greenr=1.0;break;case 15:glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT ); // Clean the screen and the depth buffer

glLoadIdentity();

// Reset The Projection Matrix

break;case 16:exit(0); break;

}

glutPostRedisplay();

glFlush();

}

void mouse(int btn, int state, int x, int y)
{
if(btn==GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN)
draw(x,y);
}
//--------------------------------------------------------------------
void display(void)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glFlush();
}

//-------------------------------------------------------------------


void main( int argc, char **argv)
{
glutInit(&argc, argv); // Initialize GLUT
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB ); // Set display mode
glutInitWindowPosition(0,0); // Set top-left display window position
glutInitWindowSize(1000,1000); // Set display window width and height
glutCreateWindow("3D House");// Create display window
init(); // Execute initialization procedureglutMouseFunc(mouse);
glutDisplayFunc(display);

supmenue1=glutCreateMenu(MenuEvents);

glutAddMenuEntry("Black",1);

glutAddMenuEntry("Wihte",2);

supmenue2=glutCreateMenu(MenuEvents);

glutAddMenuEntry("red",3);

glutAddMenuEntry("green",4);

glutAddMenuEntry("blue",5);

glutAddMenuEntry("cyan",6);

glutAddMenuEntry("magenta",7);

glutAddMenuEntry("yallow",8);

supmenue3=glutCreateMenu(MenuEvents);

glutAddMenuEntry("red",9);

glutAddMenuEntry("green",10);

glutAddMenuEntry("blue",11);

glutAddMenuEntry("cyan",12);

glutAddMenuEntry("magenta",13);

glutAddMenuEntry("yallow",14);// Creating the main menu

menu = glutCreateMenu(MenuEvents);

// Adding items to the menu

glutAddSubMenu("Background", supmenue1);

glutAddSubMenu("House Color", supmenue2);

glutAddSubMenu("Roof Color", supmenue3);

glutAddMenuEntry("Clear Screen",15);

glutAddMenuEntry("exit",16);

//Connecting the menu to the mouse right button


// Send graphics to display window

glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
glutMainLoop(); // Display everything and wait

}0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

السلام عليكم...

عموما الكلام غير واضح من ناحيتك , بالكاد إستطعت فهم بعض العبارات , إن كنت موفقا فإليك التفاصيل.

مكتبة "جي لوت" هي ليست مكتبة معتمدة على الأساس , بل من صمم المكتبة جعلها تناسب المبتدئين الأوائل. أظن أن الواجب عليك هو الإنتقال إلى مرحلة البرمجة الكائنية ( بالطبع هذه أمور مجربة ).

مستواك حسب ما لاحظته من الشيفرة التي أرفقتها مقبول .

المكتبة " جي لوت " لم تصمم لمعالجة تفاصيل معقد , كان من المفترض عليك إتباع منهجية المكتبة و لكنك و حسب ما رأيت كنت تريد أن تكون أنت المشرع للشيفرة .. هههه بالطبع هذا شيء مقبول ..

المكتبة تعتمد على إستدعاء خاص " كال باك " و هو إستدعاء قد تم هجره في كلا من نظام ويندوز و لينكس.

في مثالك , إما أن تجعل دالة الرسم "حراو " في دالة " ديسبلاي " ..

تم تعديل بواسطه 3ds max2010
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

=======================================Origninal=================================

في ذا الكود المنيو تظهرلي لما اعمل كليك يمين وفي اي مكان , طيب لو ابغى اعمل بوتون بحيث انو مثلا Background تكون في بوتون اول

مااضغط عليه يطلعلي الوانو و الي هي السب منيو له و House color تكون برضو في بوتون ولما اضغط عليه يطلعلي السب منيو له

وزي كدا بدل مايكون لازم كليك يمين ....؟؟؟

=========================================Rephrased==============================

الكود المدرج ادناه يعمل على إظهار Context Menu عند عمل Right-Click في داخل الـ Client Area ...

المطلوب كيف يمكن إعادة برمجة الكود بحيث يظهر على شكل Color Selection Drop down (عدد اثنين) في الـ toolbar بدلا من كونها context Menu ... بحيث يتم تخصيص كل واحد منهما لوظيفة اختيار لون ( مثلا Foreground color, background color)??

==============================================================================

أرجو التأكيد على فهمي للموضوع.

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيلسجل دخولك الان

  • يستعرض القسم حالياً   0 members

    لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .