• 0
AHMED HAMED

انا أريد كود لمعرفة الرقم التسلسلي للقرص الصلب

سؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا احتاج كود لمعرف الرقم التسلسلى للقرص الصلب

كان موجود طريقه فى أحد المشاركات ولكن للأسف تم رفع الملف هذه هى المشاركه

http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=26809

أرجو إن كان أحد الأعضاء يعرف هذا الكود ان يقوم بأرفاقه

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

18 إجابة على هذا السؤال .

 • 0

ممكن تقصد الكود ده:

  Option Explicit
Private Declare Function GetVolumeInformation& Lib "kernel32" _
Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName _
As String, ByVal pVolumeNameBuffer As String, ByVal _
nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber As Long, _
lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As _
Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal _
nFileSystemNameSize As Long)
Const MAX_FILENAME_LEN = 256
Public Function SerNum(Drive$) As Long
Dim No&, s As String * MAX_FILENAME_LEN
Call GetVolumeInformation(Drive + ":\", s, MAX_FILENAME_LEN, _
No, 0&, 0&, s, MAX_FILENAME_LEN)
SerNum = No
End Function
Sub GetSer()
MsgBox SerNum(InputBox("Please enter the drive of which you desire the serial number", "Serials"))
End Sub

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم

مشكور أخى FemTo

على ردك ولكن هذا ليس الكود المطلوب فالمطلوب هو معرفه الرقم المسلسل المكتوب على الهارد دسك نفسه

والذى لا يتغير مع الفورمات للدرايف كما كان فى المثال الذى سبق وأضفت الوصله الحاصه به

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

انا بحثت كتير بس لم اجد المطلوب وبجد كود مهم والواحد حيحتاجه..وان شاء الله يكون عند احد الاخوه ..

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم

مشكور يأخى على تعبك معى وبأذن الله سوف نجده فى القريب العاجل

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

لقد وجدت أحد الأمثله

بس بصراحه انا مش فاهم منه اى حاجه وكمان هو بيحمل البيانات فى list box

علشان لو فى اكتر من هارد راكب على الجهاز

على العموم البرنامج موجود فى المرفقات الى يقدر يشرحه او على الأقل يبسطه يتفضل

HDD.zip

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مشكور لاحضارك الكود وجزالك الله خيراا انا استخرجت المر بتاع السيريل والمودل بس فهم كامل للكود مش قوى يعنى واسمح لي بوضعه للاستفاده :

 Option Explicit

Private Const GENERIC_READ = &H80000000
Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Private Const OPEN_EXISTING = 3
Private Const CREATE_NEW = 1
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
Private Const IDENTIFY_BUFFER_SIZE = 512
Private Const OUTPUT_DATA_SIZE = IDENTIFY_BUFFER_SIZE + 16

'GETVERSIONOUTPARAMS contains the data returned
'from the Get Driver Version function
Private Type GETVERSIONOUTPARAMS
bVersion As Byte 'Binary driver version.
bRevision As Byte 'Binary driver revision
bReserved As Byte 'Not used
bIDEDeviceMap As Byte 'Bit map of IDE devices
fCapabilities As Long 'Bit mask of driver capabilities
dwReserved(3) As Long 'For future use
End Type

'IDE registers
Private Type IDEREGS
bFeaturesReg As Byte 'Used for specifying SMART "commands"
bSectorCountReg As Byte 'IDE sector count register
bSectorNumberReg As Byte 'IDE sector number register
bCylLowReg As Byte 'IDE low order cylinder value
bCylHighReg As Byte 'IDE high order cylinder value
bDriveHeadReg As Byte 'IDE drive/head register
bCommandReg As Byte 'Actual IDE command
bReserved As Byte 'reserved for future use - must be zero
End Type

'SENDCMDINPARAMS contains the input parameters for the
'Send Command to Drive function
Private Type SENDCMDINPARAMS
cBufferSize As Long 'Buffer size in bytes
irDriveRegs As IDEREGS 'Structure with drive register values.
bDriveNumber As Byte 'Physical drive number to send command to (0,1,2,3).
bReserved(2) As Byte 'Bytes reserved
dwReserved(3) As Long 'DWORDS reserved
bBuffer() As Byte 'Input buffer.
End Type

'Valid values for the bCommandReg member of IDEREGS.
Private Const IDE_ID_FUNCTION = &HEC 'Returns ID sector for ATA.
Private Const IDE_EXECUTE_SMART_FUNCTION = &HB0 'Performs SMART cmd.
'Requires valid bFeaturesReg,
'bCylLowReg, and bCylHighReg

'Cylinder register values required when issuing SMART command
Private Const SMART_CYL_LOW = &H4F
Private Const SMART_CYL_HI = &HC2

'Status returned from driver
Private Type DRIVERSTATUS
bDriverError As Byte 'Error code from driver, or 0 if no error
bIDEStatus As Byte 'Contents of IDE Error register
'Only valid when bDriverError is SMART_IDE_ERROR
bReserved(1) As Byte
dwReserved(1) As Long
End Type

Private Type IDSECTOR
wGenConfig As Integer
wNumCyls As Integer
wReserved As Integer
wNumHeads As Integer
wBytesPerTrack As Integer
wBytesPerSector As Integer
wSectorsPerTrack As Integer
wVendorUnique(2) As Integer
sSerialNumber(19) As Byte
wBufferType As Integer
wBufferSize As Integer
wECCSize As Integer
sFirmwareRev(7) As Byte
sModelNumber(39) As Byte
wMoreVendorUnique As Integer
wDoubleWordIO As Integer
wCapabilities As Integer
wReserved1 As Integer
wPIOTiming As Integer
wDMATiming As Integer
wBS As Integer
wNumCurrentCyls As Integer
wNumCurrentHeads As Integer
wNumCurrentSectorsPerTrack As Integer
ulCurrentSectorCapacity As Long
wMultSectorStuff As Integer
ulTotalAddressableSectors As Long
wSingleWordDMA As Integer
wMultiWordDMA As Integer
bReserved(127) As Byte
End Type

'Structure returned by SMART IOCTL commands
Private Type SENDCMDOUTPARAMS
cBufferSize As Long 'Size of Buffer in bytes
DRIVERSTATUS As DRIVERSTATUS 'Driver status structure
bBuffer() As Byte 'Buffer of arbitrary length for data read from drive
End Type

'Vendor specific feature register defines
'for SMART "sub commands"
Private Const SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS = &HD8

'Status Flags Values
Public Enum STATUS_FLAGS
PRE_FAILURE_WARRANTY = &H1
ON_LINE_COLLECTION = &H2
PERFORMANCE_ATTRIBUTE = &H4
ERROR_RATE_ATTRIBUTE = &H8
EVENT_COUNT_ATTRIBUTE = &H10
SELF_PRESERVING_ATTRIBUTE = &H20
End Enum

'IOCTL commands
Private Const DFP_GET_VERSION = &H74080
Private Const DFP_SEND_DRIVE_COMMAND = &H7C084
Private Const DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA = &H7C088

Private Type ATTR_DATA
AttrID As Byte
AttrName As String
AttrValue As Byte
ThresholdValue As Byte
WorstValue As Byte
StatusFlags As STATUS_FLAGS
End Type

Private Type DRIVE_INFO
bDriveType As Byte
SerialNumber As String
Model As String
FirmWare As String
Cilinders As Long
Heads As Long
SecPerTrack As Long
BytesPerSector As Long
BytesperTrack As Long
NumAttributes As Byte
Attributes() As ATTR_DATA
End Type

Private Enum IDE_DRIVE_NUMBER
PRIMARY_MASTER
PRIMARY_SLAVE
SECONDARY_MASTER
SECONDARY_SLAVE
TERTIARY_MASTER
TERTIARY_SLAVE
QUARTIARY_MASTER
QUARTIARY_SLAVE
End Enum

Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" _
Alias "CreateFileA" _
(ByVal lpFileName As String, _
ByVal dwDesiredAccess As Long, _
ByVal dwShareMode As Long, _
lpSecurityAttributes As Any, _
ByVal dwCreationDisposition As Long, _
ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
ByVal hTemplateFile As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
(ByVal hObject As Long) As Long

Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" _
(ByVal hDevice As Long, _
ByVal dwIoControlCode As Long, _
lpInBuffer As Any, _
ByVal nInBufferSize As Long, _
lpOutBuffer As Any, _
ByVal nOutBufferSize As Long, _
lpBytesReturned As Long, _
lpOverlapped As Any) As Long

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
Alias "RtlMoveMemory" _
(hpvDest As Any, _
hpvSource As Any, _
ByVal cbCopy As Long)

Private Type OSVERSIONINFO
OSVSize As Long
dwVerMajor As Long
dwVerMinor As Long
dwBuildNumber As Long
PlatformID As Long
szCSDVersion As String * 128
End Type

Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" _
Alias "GetVersionExA" _
(LpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long

Private Function GetDriveInfo(drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As DRIVE_INFO

Dim hDrive As Long
Dim di As DRIVE_INFO

hDrive = SmartOpen(drvNumber)

If hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE Then

If SmartGetVersion(hDrive) = True Then

With di
.bDriveType = 0
.NumAttributes = 0
ReDim .Attributes(0)
.bDriveType = 1
End With

If SmartCheckEnabled(hDrive, drvNumber) Then

If IdentifyDrive(hDrive, IDE_ID_FUNCTION, drvNumber, di) = True Then

GetDriveInfo = di

End If 'IdentifyDrive
End If 'SmartCheckEnabled
End If 'SmartGetVersion
End If 'hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE

CloseHandle hDrive

End Function


Private Function IdentifyDrive(ByVal hDrive As Long, _
ByVal IDCmd As Byte, _
ByVal drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER, _
di As DRIVE_INFO) As Boolean

'Function: Send an IDENTIFY command to the drive
'drvNumber = 0-3
'IDCmd = IDE_ID_FUNCTION or IDE_ATAPI_ID
Dim SCIP As SENDCMDINPARAMS
Dim IDSEC As IDSECTOR
Dim bArrOut(OUTPUT_DATA_SIZE - 1) As Byte
Dim cbBytesReturned As Long

With SCIP
.cBufferSize = IDENTIFY_BUFFER_SIZE
.bDriveNumber = CByte(drvNumber)

With .irDriveRegs
.bFeaturesReg = 0
.bSectorCountReg = 1
.bSectorNumberReg = 1
.bCylLowReg = 0
.bCylHighReg = 0
.bDriveHeadReg = &HA0 'compute the drive number
If Not IsWinNT4Plus Then
.bDriveHeadReg = .bDriveHeadReg Or ((drvNumber And 1) * 16)
End If
'the command can either be IDE
'identify or ATAPI identify.
.bCommandReg = CByte(IDCmd)
End With
End With

If DeviceIoControl(hDrive, _
DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA, _
SCIP, _
Len(SCIP) - 4, _
bArrOut(0), _
OUTPUT_DATA_SIZE, _
cbBytesReturned, _
ByVal 0&) Then

CopyMemory IDSEC, bArrOut(16), Len(IDSEC)

di.Model = StrConv(SwapBytes(IDSEC.sModelNumber), vbUnicode)
di.SerialNumber = StrConv(SwapBytes(IDSEC.sSerialNumber), vbUnicode)

IdentifyDrive = True

End If

End Function


Private Function IsWinNT4Plus() As Boolean

'returns True if running Windows NT4 or later
Dim osv As OSVERSIONINFO

osv.OSVSize = Len(osv)

If GetVersionEx(osv) = 1 Then

IsWinNT4Plus = (osv.PlatformID = VER_PLATFORM_WIN32_NT) And _
(osv.dwVerMajor >= 4)

End If

End Function


Private Function SmartCheckEnabled(ByVal hDrive As Long, _
drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As Boolean

'SmartCheckEnabled - Check if SMART enable
'FUNCTION: Send a SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS command to the drive
'bDriveNum = 0-3
Dim SCIP As SENDCMDINPARAMS
Dim SCOP As SENDCMDOUTPARAMS
Dim cbBytesReturned As Long

With SCIP

.cBufferSize = 0

With .irDriveRegs
.bFeaturesReg = SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS
.bSectorCountReg = 1
.bSectorNumberReg = 1
.bCylLowReg = SMART_CYL_LOW
.bCylHighReg = SMART_CYL_HI

.bDriveHeadReg = &HA0
If Not IsWinNT4Plus Then
.bDriveHeadReg = .bDriveHeadReg Or ((drvNumber And 1) * 16)
End If
.bCommandReg = IDE_EXECUTE_SMART_FUNCTION

End With

.bDriveNumber = drvNumber

End With

SmartCheckEnabled = DeviceIoControl(hDrive, _
DFP_SEND_DRIVE_COMMAND, _
SCIP, _
Len(SCIP) - 4, _
SCOP, _
Len(SCOP) - 4, _
cbBytesReturned, _
ByVal 0&)
End Function


Private Function SmartGetVersion(ByVal hDrive As Long) As Boolean

Dim cbBytesReturned As Long
Dim GVOP As GETVERSIONOUTPARAMS

SmartGetVersion = DeviceIoControl(hDrive, _
DFP_GET_VERSION, _
ByVal 0&, 0, _
GVOP, _
Len(GVOP), _
cbBytesReturned, _
ByVal 0&)

End Function


Private Function SmartOpen(drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As Long

'Open SMART to allow DeviceIoControl
'communications and return SMART handle

If IsWinNT4Plus() Then

SmartOpen = CreateFile("\\.\PhysicalDrive" & CStr(drvNumber), _
GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, _
FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, _
ByVal 0&, _
OPEN_EXISTING, _
0&, _
0&)

Else

SmartOpen = CreateFile("\\.\SMARTVSD", _
0&, 0&, _
ByVal 0&, _
CREATE_NEW, _
0&, _
0&)
End If

End Function


Private Function SwapBytes(b() As Byte) As Byte()Dim bTemp As Byte
Dim cnt As Long

For cnt = LBound(b) To UBound(b) Step 2
bTemp = b(cnt)
b(cnt) = b(cnt + 1)
b(cnt + 1) = bTemp
Next cnt

SwapBytes = b()

End Function

ولاظهار النتائج فى رساله مثلااا:

Dim di As DRIVE_INFO
di = GetDriveInfo(0)
MsgBox " Hard Mode : " & di.Model & vbNewLine & " Hard Serial : " & di.SerialNumber

تم تعديل بواسطه FemTo
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مشكور أخى FemTo

على أستخراج الكود وطبعا انت مسموحلك تعمل اى حاجه علشان الأعضاء يستفيدوا

وانا علشان كده أرفقت السورس كود الخاص به

تم تعديل بواسطه GENIUS-IT
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

أيه يجماعه هو الموضوع محدش جربه ولا ايه

ولا كل الناس كانت عرفاه

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0
مشكور أخى FemTo

على أستخراج الكود وطبعا انت مسموحلك تعمل اى حاجه علشان الأعضاء يستفيدوا

وانا علشان كده أرفقت السورس كود الخاص به

:) جزالك الله خيراا

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير على هذا المجهود الطيب ( المثال يعمل في Win XP )

أرجوا المعذرة هذا المثال لا يعمل في Win 98 هل هناك مثال يعمل من خلال Win98.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم

أخى الكريم ياسر جمال

والله انا مجربتش المثال على Win98

بس هدور وأشوف ولو لاقيت مثال

إن شاء الله هعرضه

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معذرة يأخ asdsuez الكود لا يعمل بتاع الmotherboard

أرجوا أن يضع أحدهم كود لأحضار السريال نمبر بتاع الهارد ديسك يعمل من خلال win98

وجزاكم الله كل خير على الاهتمام المبالغ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تعديل بواسطه ياسر جمال
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

اخى الغالى ياسر جمال الكود

يعمل معى بالفعل

ولكنى سابحث لك عن طلبك

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنظروا إلى الموضوع الدرج في توقيعي الذي يتكلم عن

معرفة الأجهزة المتصلة بالـIDE ورقم السريال الخاص لكل جهاز

من خلال الرجستري

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الأخ الفاضل ...

zip.gif HWInfoEx.zip ( 173k )

بأستخدام (VC 6.0/VB 6.0/VBS/ASP/MS-Access) - يعطيك بيانات عن (يمكن استخدامها فى أغراض عديدة)

يحتوى على مكتية (DLL) و مكون (COM Object) يمكن أستعمله فى أى تطبيق

1) الرقم المسلسل للهارد ديسك (Harddisk) و معلومات أخرى

2) الرقم المسلسل دريف (Logic drive) و معلومات أخرى

3) رقم الـ(MAC) لكارت الشبكة

4) الرقم المسلسل للمعالج (Processor) و معلومات أخرى

5) حجم الذاكرة (RAM)

6) تاريخ ورقم الـ(BIOS) على اللوحة الأم

7) مفتاح (Product-Key) ورقم (Product-ID) نسخة الويندوز

8) محاولة جمع بعض المعلومات عن كارت العرض (VGA)

http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=117811

وشكراً

تم تعديل بواسطه Eng. Usama El-Mokadem
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
زوار
This topic is now closed to further replies.

 • يستعرض القسم حالياً   0 members

  لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .